Hovedmeny
Daglig leder Sven Blomkvist


Daglig leder
Sven Blomberg Rognan

Kontakt info: Sven Blomberg 941 35640

 


Energiflis AS

Et nytt bioenergiselskap med aksjonærer i hele verdikjeden, fra skogen til sluttbruker, er stiftet Nordafjelsk. Selskapet vil ha ansvaret for produksjon og leveranse av energiflis i Nord-Norge og Trøndelag, og vil gjennom avtaler med skogeiere, entreprenører og transportører kvalitetssikre produktet, og gi forutsigbare og stabile leveranser av energiflis til forbrenningsanlegg i regionen. Tilsvarende selskap finnes ikke i dag. Det nye tilbudet om leveranser av energiflis vil åpne for en økt satsing på bioenergi for mange kommuner, private og energiselskap.

Energiflis AS blir stiftet den 7. februar 2008. Selskapets formål er å levere energiflis til forbrenningsanlegg og annet som naturlig hører til dette. Selskapet skal også drive med rådgivning og veiledning innen bioenergi. Energiflis AS eies av Rognan Bioenergi AS, Statskog SF, Fauske Lysverk AS, Mo Fjernvarme AS, Arbor-Hattfjelldal AS, Dyrøy Bioenergi AS, Bergene Holm AS og Sørfold Kraftlag Al.

En av våre styrker vil være å produsere energiflis av virke fra skogen som ikke tidligere har vært nyttbart. Dette vil gi skogeierne avsetning på et nytt råstoff, som igjen vil øke verdiskapningen fra skogen og gi nye arbeidsplasser i distriktene. GROT er betegnelsen på dette virke som består av grener(GR) og(O) topper(T). Selskapet kommer også til å kjøpe slip og sagtømmer.

For og kunne drive økonomisk forsvarlig med oppkjøp og transport av GROT må virke komprimeres slik at transportørene får med seg store nok lass. Til komprimering av virke vil vi benytte oss av en nyutviklet komprimeringsmaskin, Rogbico GTK 4800.Rogbico GTK 4800

Etter at virke er komprimert kan det transporteres med vanlige tømmerbiler, som får med seg like mye som et normalt tømmerlass. Buntene som kommer ut fra komprimeringsmaskinen veier fra 700 kg til 1000 kg, og har en diameter rundt 70 – 80 cm.


Tømmerklo med GROT-bunt


Tømmerbil lastet med bunter av GROT.

Bunter av GROT blir transportert fra skogen med tømmerbil til flisterminaler eller direkte til kjøpers tomt for videre behandling. Flishogger eller flisknuser tilvirker råstoffet videre til ferdig flis.

Ambisjonsnivået til Energiflis AS er at selskapet innen kort tid skal levere ca.50.000 tonn flis pr. år. Flisen vi skal levere skal ha et tørrstoffinnhold på mellom 60 og 70 %.
50.000 tonn energiflis med et tørrstoffinnhold på 65% tilsvarer 159GWh = 159.000 000 KWh.
1 liter fyringsolje innholder 9,5 KWh. Miljøgevinsten vil være enorm ved omlegging fra forbrenning av olje til energiflis. Et forbruk av 50.000 tonn energiflis tilsvarer 16,7 mill. liter fyringsolje som redusere det årlige utslippet av CO2 fra det fossile brenselet med 42,5 millioner kilo.

For nærmere informasjon kontakt:
Daglig leder ved Energiflis AS Sven Blomberg 941 35640